BRL 200 - certificaat voor personen in de koeltechniek

BRL 200

De BRL 200 is een beoordelingsrichtlijn voor het certificaat F-gassen voor personen. De richtlijn beschrijft de eisen die exameninstellingen hanteren om het certificaat af te geven en de kennis en vaardigheden die nodig zijn om in aanmerking te komen voor het certificaat.

Sinds 1 december 2015 geldt er een erkenningsregeling voor exameninstellingen die examens afnemen of willen gaan afnemen op het gebied van F-gassen voor personen. Deze regeling is gepubliceerd in de Staatscourant en alleen exameninstellingen die eerder door het Ministerie zijn aangewezen als officiële exameninstelling vallen onder een overgangsregeling.

Het certificaat F-gassen is vereist voor personen die werkzaam zijn in de koeltechniek en die betrokken zijn bij handelingen met gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen). Deze gassen worden onder andere gebruikt in koelapparatuur, klimaatregelingssystemen, warmtepompen en mobiele koelapparatuur. Het certificaat geeft aan dat een persoon beschikt over de benodigde kennis en vaardigheden om op een veilige en verantwoorde manier met deze gassen om te gaan.

Onze service engineers zijn gecertificeerd en mogen F-gassen terugwinnen uit verschillende soorten koelapparatuur. Dit omvat onder andere stationaire koelapparatuur, klimaatregelingssystemen, warmtepompen, koeleenheden van koelwagens, koelaanhangwagens en mobiele koelapparatuur. Door ervoor te zorgen dat onze engineers gecertificeerd zijn, borgen we de veiligheid en kwaliteit van onze dienstverlening.

Het certificeringsproces en de naleving van de BRL 200 dragen bij aan de professionalisering van de koeltechnische sector. Het zorgt ervoor dat personen die werkzaam zijn in deze sector over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om op een verantwoorde manier met F-gassen om te gaan. Bovendien draagt het bij aan het verminderen van de negatieve milieueffecten van deze gassen, aangezien het correct omgaan met F-gassen lekkages en onnodige emissies helpt voorkomen.